แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ภาคปกติ ตอนเรียน 001
-เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

ภาคพิเศษ ตอนเรียน 801
-เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ