ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177430 ว่าความ ตอน 001, 801 อาจารย์ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ภาคปกติ ตอนเรียน 001
-เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

ภาคพิเศษ ตอนเรียน 801
-เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1201