ประชาสัมพันธ์กิจกรรม the ASEAN-Korea Youth Summit (หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย. 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม the ASEAN-Korea Youth Summit (หมดเขตรับสมัคร 18 ก.ย. 2563)

The Ministry of Gender Equality and Family สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับ the National Council of Youth Organization in Korea (NCYOK) และ the AUN Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ The ASEAN-Korea Youth Summit กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์เยาวชนในอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาสังคมอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี และแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกัน ทั้งนี้กิจกรรมจะเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 10 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก อาหาร ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. อายุระหว่าง 18 - 24 ปี
2. มีความสามารถทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
4. มีความรู้และประสบการณ์ภายใต้หัวข้อ Togetherness of ASEAN-Korean Youth, for the Future of ASEAN-Korean Community จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาประกาศนียบัตรทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ
3. Application Form (ติดต่อขอไฟล์ได้ที่อีเมล lawcmu@hotmail.com)

นักศึกษาที่สนใจ โปรดติดต่อที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 (ก่อนเที่ยง) คณะจะเลือกนักศึกษาจำนวน 1 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป