ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring 2021

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Taiwan Normal University Spring 2021

ด้วย National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3 และ คะแนน TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.5 จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/gfRA4 และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย