แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ ศุนย์พัฒนาและฝึกอบรมได้ดำเนินการอบรมและวัดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการวัดผลตามเงื่อนไขการสำเร็จการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ จำนวน 53 ราย และผู้มีสิทธิรับวุฒิบัตร จำนวน 54 ราย

คลิกดูรายละเอียดประกาศ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1600140533.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ