ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร  โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ ศุนย์พัฒนาและฝึกอบรมได้ดำเนินการอบรมและวัดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการวัดผลตามเงื่อนไขการสำเร็จการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ จำนวน 53 ราย และผู้มีสิทธิรับวุฒิบัตร จำนวน 54 ราย

คลิกดูรายละเอียดประกาศ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1600140533.pdf