แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2)

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2563 นั้น

บัดนี้ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ได้ดำเนินการสอบภาคบรรยายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาคบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2 จำนวน 53 ราย

คลิกดูรายละเอียดประกาศ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1600140415.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ