ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 001 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน จันทร์ ที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402

หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานในระบบ Microsoft Team