แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

จากเดิมเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

เปลี่ยนแปลงเป็นวัน พุธ ที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

หมายุเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ