ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเรียน กระบวนวิชา 177448 กฎหมายปกครอง 2 ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

จากเดิมเรียน วัน อาทิตย์ ที่ 20 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

เปลี่ยนแปลงเป็นวัน พุธ ที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

หมายุเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น