แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ การโอนย้ายนักศึกษาภาคพิเศษเป็นภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มตามไฟล์ประกอบนี้ และจัดส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ทางอีเมล lawcmu.edservice@gmail.com ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ