แสดงรายละเอียดข่าว2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน

ด้วย National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน จัดโครงการ 2021 Spring Inbound Exchange Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2564 โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Curriculum vitae (CV)
2. Study Plan
3. An original transcript of academic records in English or Chinese
4. A copy of student ID card (with expiry date), or latest “Enrollment Letter” with an official stamp from the home university
5. A copy of valid passport

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Program Information https://oia.nctu.edu.tw/en/short-term/incoming-exchange/

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 18 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย**

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ