ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

จากเดิมเรียน วัน เสาร์ ที่ 5 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

เปลี่ยนแปลงเรียน วัน พุธ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศ