แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียน กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ผศ.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย

จากเดิมเรียน วัน เสาร์ ที่ 5 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

เปลี่ยนแปลงเรียน วัน พุธ ที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ