แสดงรายละเอียดข่าวการประชุมแลกเปลี่ยน แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการ และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย

การประชุมแลกเปลี่ยน แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการ และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมแลกเปลี่ยน แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการ และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดารประชุมแลกเปลี่ยน แนวนโยบายความสุจริตทางวิชาการ และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างกลไกขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความสุจริตทางวิชาการ (Academic Honesty)และการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างธรรมภิบาลในมหาวิทยาลัย ในทุกระดับ ทั้งนี้มีผู้แทนจากคณะต่างในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ