ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

วัน อังคาร ที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น.

-วิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

-วิชา 177434 ตอน 802,803 อ.ฐิรพัฒน์ จากเดิมเรียนห้อง LB 1401,1404 ย้ายไปเรียนห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ ย้ายห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น