แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 177450 กฎหมายการคลังและภาษีอากร ตอน 801 และกระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 802,803

วัน อังคาร ที่ 25 ส.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น.

-วิชา 177450 ตอน 801 อ.ไพสิฐ จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

-วิชา 177434 ตอน 802,803 อ.ฐิรพัฒน์ จากเดิมเรียนห้อง LB 1401,1404 ย้ายไปเรียนห้องประชุมใหญ่

หมายเหตุ ย้ายห้องเรียนเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ