แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุด

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ คว้ารางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันเเม่ข่ายเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและผลักดันให้มีการผลิตผลงานสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นผู้แทนนายวิรัช ทองเกลี้ยงเกตุ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้ารับรางวัลเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัล ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ