แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Summer Program 2021 (หมดเขตรับสมัคร 2 ก.ย. 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Summer Program 2021 (หมดเขตรับสมัคร 2 ก.ย. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Ochanomizu University Summer Program 2021 (หมดเขตรับสมัคร 2 ก.ย. 2563)

ด้วย Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Summer Program 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทได้ศึกษากระบวนวิชา Culture and Society Course และ Japanese Language Course for Beginners นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Study Plan
2. Official Transcript
3. Certificate of Enrollment
4. CV

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/DVnT3

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


**อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ