คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทั้ง 15 ท่าน ที่ผ่านการสอบข้อเขียนอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563(สนามใหญ่)

ข่าวเด่น

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทั้ง 15 ท่าน  ที่ผ่านการสอบข้อเขียนอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563(สนามใหญ่)

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอชื่นชมและให้กำลังใจศิษย์เก่าทั้ง 15 ท่าน
ที่ผ่านการสอบข้อเขียนอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2563(สนามใหญ่) โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายนรวีย์ ผุดผ่อง 4504341 รุ่น 11
2. นางสาวศุภมาส โตอ่อน 4720373 รุ่น 13
3. นายสมเจตน์ รัตนวารินทร์ชัย 502010068 รุ่นที่ 16
4. นายศุชานนท์ ศรุติสุต 512010069 รุ่น 17
5. นายกีรติ ไชยนาเดช 522012225 รุ่น 18
6. นายภวินท์ หาเรือนขวัญ 522010050 รุ่น 18
7. นายณัฐวุฒิ รักษาทรัพย์ 522010019 รุ่น 18
8. นายเปรม ภู่ทอง 532010043 รุ่น 19
9. นายณัฐพล เหลืองจรัสหล้า 532010021 รุ่น 19
10. นายนิติกร พุทธลา 532010036 รุ่น 19
11. นางสาวปณิชา เครือก้อน 542010085 รุ่น 20
12. ปริญญา แซ่ขอ 542010038 รุ่น 20
13. นายปิยะดล เจิมแหล่542010040 รุ่น 20
14. นายชนะชัย อ๊อดทรัพย์ 542010012 รุ่น 20
15. นายสุรวิศ อารียะ 552012130 รุ่น 21