โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.Winter School ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
2.Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) ช่วงที่1 (เรียนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงที่ 2 (เข้าร่วม ณ ประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/zEwL2 และสมัครได้ด้วยตนเองภายในวันที่ Kansai University กำหนดข้อเสนอเพื่อพิจารณา:
อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย