แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Kansai University

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.Winter School ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
2.Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) ช่วงที่1 (เรียนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงที่ 2 (เข้าร่วม ณ ประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/zEwL2 และสมัครได้ด้วยตนเองภายในวันที่ Kansai University กำหนดข้อเสนอเพื่อพิจารณา:
อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ