แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Nara Women's University-2021/22 student exchange program (หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2563)

โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women's University-2021/22 student exchange program (หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women's University-2021/22 student exchange program (หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2563)

Nara Women's University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women's University-2021/22 student exchange program ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาถึงหนึ่งปี ในปีการศึกษา 2021 (เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1.Application form for Nara Women's University
2.Four photos (W:3cm x L:4cm)
3.Transcript
4.Certificate of Enrollment
5.Health Certificate
6.Recommendation Letter
7.Certificate of Japanese language ability
8.Copy of passport
9.Curriculum Vitae
10.Financial statement
11.Checklist

ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
http://www.nara-wu.ac.jp/iec/int/en/study/foreign_exchange/index.html

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ