แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 7 กันยายน 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 7 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 7 กันยายน 2563)

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ FrontierLab iExPO และ OUSSEP โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1920

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ