แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Duo Thailand Fellowship ประจำปี 2564 (หมดเขตรับสมัคร 4 กันยายน 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Duo Thailand Fellowship ประจำปี 2564 (หมดเขตรับสมัคร 4 กันยายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Duo Thailand Fellowship ประจำปี 2564 (หมดเขตรับสมัคร 4 กันยายน 2563)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน DUO-Thailand Fellowship ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป โดยให้คณะพิจารณาเสนอ ชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดคณะละ 1 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศในยุโรปที่เป็นสมาชิก ASEM 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดย อว. สนับสนุนงบประมาณ 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.inter.mua.go.th/
http://www.asemduo.org/02_programs/programs_03.php
https://edoc.cmu.ac.th/DocumentFile/UploadFileVer2/2020/93/Organization/001423/80475aff-eee2-41a4-9a77-f2c6173be4db.pdf

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 4 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ