แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ตอน 801
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 16.30-17.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

ตอน 001
วัน ศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ