ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177404 กฎหมายสังคม ตอน 001, 801 อาจารย์ ดร.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ตอน 801
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 63 เวลา 16.30-17.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

ตอน 001
วัน ศุกร์ ที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่