แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021 ณ Kokushikan University (หมดเขตรับสมัคร 7 ก.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021 ณ Kokushikan University (หมดเขตรับสมัคร 7 ก.ย. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021 ณ Kokushikan University (หมดเขตรับสมัคร 7 ก.ย. 2563)

ด้วย Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021 ระยะเวลา 1 ปี ณ Kokushikan University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท กำหนดจัดขึ้นระหว่าง มีนาคม 2021 - กุมภาพันธ์ 2022 นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับ N1 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application for Admission (ตามไฟล์แนบ)
2. Study Plan
3. Letter of Recommendation
4. Application for Certificate of Eligibility
5. Certificate of Health
6. Certificate of Enrollment at Home University
7. Official Transcript
8. Photocopy of Passport
9. Photocopy of JPLT Score
10. 4x3 photos จำนวน 6 ใบ

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ