แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์)

โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ โดยขอให้นักศึกษาลำดับที่ 1-17 มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. และลำดับที่ 18-34 มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ บริเวณที่นั่งชั้น 2 หน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ