ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์

ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์ รหัส 602012078 ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ประกวดบทความ หัวข้อ "ความเหลื่อมล้ำใน
สังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน"

จาก สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)