แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือ กระบวนวิชา 176101 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือ กระบวนวิชา 176101 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือ กระบวนวิชา 176101 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศ เลื่อนวันรับหนังสือที่ตกค้าง กระบวนวิชา 176101 ตอน 004 และ 007
เป็นวันพุธที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงาน ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ