แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน เสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

และงดสอนกระบวนวิชา 177466 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 801 ในวัน เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ห้องประชุมใหญ่ และกระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ตอน 801 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1303

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ