ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177281 และ 177214

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177281 และ 177214

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ ในกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล, วิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด และวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563