แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177281 และ 177214

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177281 และ 177214 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177281 และ 177214

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ ในกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล, วิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิด และวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ