วิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แกบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.