แสดงรายละเอียดข่าววิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานระบบงบประมาณ BOS และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้แกบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยการศึกษาและจัดการทางทะเล ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ