ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวผู้บริหาร

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับเครือข่ายนิติศาสตร์ภูมิภาค จัดประชุม“เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้โจทย์ความเป็นธรรม และแก้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค รวมถึงประเด็นด้านการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากนิติศาสตร์ภูมิภาคและผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อสานสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ร่วมกันสร้างความยุติธรรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย