แสดงรายละเอียดข่าวประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มช. ร่วมกับเครือข่ายนิติศาสตร์ภูมิภาค จัดประชุม“เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม : การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ” โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการภายใต้โจทย์ความเป็นธรรม และแก้ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค รวมถึงประเด็นด้านการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากนิติศาสตร์ภูมิภาคและผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อสานสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ร่วมกันสร้างความยุติธรรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ