แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแนะนำการเรียนกฎหมายและแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ประจำภาค 1/2563

โครงการแนะนำการเรียนกฎหมายและแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ประจำภาค 1/2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแนะนำการเรียนกฎหมายและแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ประจำภาค 1/2563

โครงการแนะนำการเรียนกฎหมายและแนะแนวการศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต ประจำภาค 1/2563

บรรยายโดย อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ

• น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมเหรียญทองเรียนดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สอบไล่ได้เนติบัณฑิตสมัยที่ 61 ลำดับที่ 1)

• น.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หัวข้อที่น่าสนใน

- เทคนิคในการเรียนกฎหมายในระดับชั้นปริญญาตรี

- แนวทางการศึกษาต่อในระดับชั้นเนติบัณฑิต

- เทคนิคในการเรียนกฎหมายในระดับเนติบัณฑิต

- การนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษากฎหมายไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

- ฯลฯ

นักศึกษาสามารถเข้าฟังบรรยายได้ทุกชั้นปี

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

เวลา 10.00 -12.00 น.

วิธีการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

Zoom Meeting ID: 933 6877 6164

Facebook : Law CMU

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ