แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177214 และ 177281

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177214 และ 177281 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177214 และ 177281

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล วิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ และวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจำเป็นจะรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน มีหน้าที่ตรวจแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนตอบคำถามทางกฎหมายของนักศึกษา โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดปฏิบัติงานตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากำหนดให้ และมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ก.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมา และส่งที่งานบริการฯ หรือทางอีเมล khanuengnit.kha@cmu.ac.th ได้เลยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่แนล) 053-942917 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ