ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177214 และ 177281

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177103, 177214 และ 177281

ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้มีการเปิดสอนกระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล วิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ และวิชา 177281 กฎหมายอาญาภาคความผิดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จึงมีความจำเป็นจะรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน มีหน้าที่ตรวจแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนทักษะการเขียนตอบคำถามทางกฎหมายของนักศึกษา โดยผู้ช่วยตรวจแบบฝึกหัดปฏิบัติงานตามแนวทางที่อาจารย์ผู้สอนประจำวิชากำหนดให้ และมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ก.ค. 2563 เวลา 16.30 น. โดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมา และส่งที่งานบริการฯ หรือทางอีเมล khanuengnit.kha@cmu.ac.th ได้เลยนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่แนล) 053-942917 ค่ะ