แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177217 กฎหมายมรดก ของอาจารย์ผู้สอน ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ให้นักศึกษาเข้าระบบ Microsoft Team เพื่อทำความตกลงเรื่องการเรียนตามวันเวลาดังนี้ต่อไปนี้.-

1. ตอน 001 ภาคปกติ วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 13.00-14.30 น.

2. ตอน 002 ภาคปกติ วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 14.30-16.00 น.

3. ตอน 801 ภาคพิเศษ วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 63 เวลา 16.30-17.30 น.

4. ตอน 802 ภาคพิเศษ วันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าอีเมล์ของตัวเองเพื่อยืนยันการเข้าร่วม Microsoft Team กับอาจารย์ผู้สอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ