แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 FOREIGN LEG COMM ตอน 001,801 อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน ศุกร์ ที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 1430-1600 น. ห้อง LB 1303

หมายเหตุ เริ่มเรียน วันอังคาร ที่ 14 ก.ค. 63

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ