แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

เริ่มเรียนวัน พุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ