ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 001 ภาคปกติ (ปี3,ปี4) อ.ฐิรพัฒน์ เที่ยงกมล

เริ่มเรียนวัน พุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้องประชุมใหญ่