ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 802 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 802 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ตอน 802 อ.วาทิศ โสตถิพันธุ์

วัน พุธ ที่ 8 ก.ค. 63 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1403

หมายเหตุ ให้นักศึกษาติดตามการนัดเรียนทาง Elearning