ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

เริ่มเรียนวัน จันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63 (ตามตารางเรียนปกติ)