แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ วิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 001,801,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

เริ่มเรียนวัน จันทร์ ที่ 13 ก.ค. 63 (ตามตารางเรียนปกติ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ