แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Kyoto University Exchange Program Spring 2021(หมดเขต 24 ก.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ Kyoto University Exchange Program Spring 2021(หมดเขต 24 ก.ค. 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Kyoto University Exchange Program Spring 2021(หมดเขต 24 ก.ค. 2563)

ด้วย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Exchange Program Spring 2021

- จัดขึ้นระหว่าง เมษายน - กันยายน 2564
- โครงการแลกเปลี่ยนเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและได้ศึกษา ณ Kyoto University
- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา - 1 ปี

โดยนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน JASSO Scholarship
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Recommendation letter
2. Health certificate
3. Certificate of enrollment in home university
4. Statement of purpose
5. Research plan essay (free format)
6. Copy of TOEFL iBT or IELTS OR JLPT
7. Language proficiency statement
8. Copy of letter of provisional acceptance
9. Copy of passport
10. Two (2) recent portrait photos
11. JASSO scholarship application form


ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 24 ก.ค. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ