การประชุม “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย”

ข่าวเด่น

การประชุม “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย”

ภายหลังจากการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง บัดนี้ ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์มีความเห็นว่าจะจัดการประชุม “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” ตามกำหนดการเดิม คือ 20 พฤศจิกายน 2563
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” (Re – imagining Thai Legal Landscape) ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กันยายน 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/
----------------------------------------------------------------------
ในห้วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไพศาลในสังคมไทยในหลากหลายมิติ ในด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งภายในรัฐและข้ามพรมแดน การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ การปรากฏตัวของบุคคลเพศหลากหลาย ในด้านเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวมากขึ้น แรงงานข้ามชาติในระบบเศรษฐกิจ การจ้างงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในด้านการเมือง ความผันผวนทางการเมืองทั้งระดับรัฐและท้องถิ่น ปัญหาของสถาบันการเมืองและองค์กรอิสระ รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่อง หรือในมิติทางวัฒนธรรมก็ปรากฏความสลับซับซ้อนอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งในด้านชาติพันธ์ ศาสนา ความรุนแรงระหว่างผู้คนที่ปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวาง
ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างบางด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบกฎหมายอย่างไม่อาจปฏิเสธ อันทำให้จำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจ ทบทวน หรือแสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น การจัดประชุมหัวข้อ “จินตนาการใหม่ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” เพื่อต้องการเป็นเวทีให้กับผู้ที่มีความสนใจในระบบกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ (และไม่ได้จำกัดไว้เพียงนักกฎหมายเท่านั้น) ได้มีโอกาสนำเสนอข้อคิด ความเห็น มุมมอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจหรือข้อเสนอต่อภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทยที่ดำรงอยู่ท่ามกลางความผันแปรนี้