การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวทั่วไป

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ทาง Facebook Live https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu/ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งได้มีโอกาสสอบถามปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและการประสานงานระหว่างกันในโอกาสต่อไป