ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretariat ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020 โดยความร่วมมือระหว่าง Kansai University และ UMAP โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ (ออนไลน์)

- ในหัวข้อ Striving Global Citizenry Competence in VUCA World

- กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563


นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้ TOEFL ibt 72, IELTS 5.5, TOEIC S&W รวมกับL&R 1560 คะแนน หรือ CEFR ระดับ B2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้


1. Application Form
2. Statement of Purpose
3. Language Ability Certificate
4. Academic Transcript

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 2 ก.ค. 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป