แสดงรายละเอียดข่าวS&SE ASIAN UN ขอความอนุเคราะห์วิดิทัศน์และบทความเรื่องการต่อสู้กับโรค COVID - 19

S&SE ASIAN UN ขอความอนุเคราะห์วิดิทัศน์และบทความเรื่องการต่อสู้กับโรค COVID - 19 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S&SE ASIAN UN ขอความอนุเคราะห์วิดิทัศน์และบทความเรื่องการต่อสู้กับโรค COVID - 19

ด้วยสำนักงาน South & Southeast Asian University Network ได้จัดทำวิดิทัศน์และบทความเรื่อง the Statement of the South & Southeast Asian University Network on Joining Efforts in Fighting Against COVID – 19 และจัดทำใน Webinar ในหัวข้อเรื่อง Fighting against COVID – 19 on Campus เพื่อรวบรวมข้อมูลในการรณรงค์การต่อต้านการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID- 19)


ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาแล้ว และรองอธิการบดี (รศ. โรมจิรานุกรม) ได้มีข้อสั่งการให้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนักผู้อำนวยการศูนย์และผู้อำนวยการกองในสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แก่นักศึกษา บุคลากรที่สนใจต่อไป

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://english.ynu.edu.cn/2020-06/08/c_498597.htm
http://english.ynu.edu.cn/2020-06/08/c_498596.htm

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ