แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 ณ Chungbuk National University (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 ณ Chungbuk National University (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 ณ Chungbuk National University (หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2563)

  Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี Fall semester 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง กันยายน - ธันวาคม 2563 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1) Application Form
2) Study Plan
3) Recommendation of the applicant
4) Certificate of Enrollment
5) Academic Transcript
6) Copy of Passport
7) Copy of a Certificate of Korean or English Proficiency
8) Personal Medical Assessment
9) Applicant Agreement
10) Medical Examination Result

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
https://cia.chungbuk.ac.kr/foreign/10000/10200.php?lan=en&test=on

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ