แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มช. เข้าร่วมโครงการอบรม Academic Honesty Online ฟรี!!!! (หมดเขต 16 มิ.ย. 63)

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มช. เข้าร่วมโครงการอบรม Academic Honesty Online ฟรี!!!! (หมดเขต 16 มิ.ย. 63) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มช. เข้าร่วมโครงการอบรม Academic Honesty Online ฟรี!!!! (หมดเขต 16 มิ.ย. 63)

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรม Academic Honesty Online“มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย” สู่มาตรฐานใหม่ในวิชาชีพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/pJvT3 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ก่อนเวลา 10.00 น.


กลุ่มเป้าหมาย
- คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปแบบ
- อบรมแบบ online และ On Site (บางมหาวิทยาลัย)

กำหนดการ (อ่านกำหนดการแบบละเอียดได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1592193497.pdf
ครั้งที่ 1 : 17 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 2 : 24 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 3 : 10 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 4 : 17 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 5 : ครั้งที่ 5 : .................Live เพิ่มเติมเพื่อถามตอบกับ UGA.....จะแจ้งวันให้ทราบภายหลัง
update 16.6.63
(ผู้จัดฯ จะส่ง Link เข้าอบรมล่วงหน้า 1 วันก่อนการอบรมในแต่ครั้งทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้)

วิทยากร
1) ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้อำนวยการหลักสูตรการ
พัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม (RucSchool)
2) Pro.Dr.David Knauft จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
3) Pro.Dr.Phillip C.Griffeth จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
4) Ms.Courtney Sarah จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
5) Peter Shedd จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
5) อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์และทีมผู้ช่วยวิทยากร

เงื่อนไขการรับใบประกาศนียบัตร
1. ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรตามเงื่อนไขของผู้จัดฯ (เข้าร่วมครบทั้ง 4 วัน ขาดได้บางเวลา)
2. ผู้จัดจะจัดส่งใบประกาศไปยังหน่วยงานที่ท่านสังกัดผ่านระบบจัดส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานร่วมจัด
University of Georgia มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราลักษณ์ 053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ