แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาที่จะขอทุนคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดมีดังนี้นะครับ

1.คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2563
1.2 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด

2.หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1 เข้าไปขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/ แล้วใส่อีเมล์และ Password ของนักศึกาาที่ได้มาในวันลงทะเบียน แล้วคลิกล็อคอิน จากนั้นให้เข้าไปที่หัวข้อ "ขอรับทุนการศึกษา"
2.2 เลือกประเภทของทุน เช่น ทุนส่วนกลาง หรือ ทุนคณะ แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมกับอัปโหลดรูปบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา
รูปที่ 1 ระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้านรูปที่ 2 ถ่ายระยะใกล้ให้เห็นตัวบ้านทั้งหลัง รูปที่ 3 ระยะไกล ให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน
2.3 พิมพ์แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา และให้ผู้ใหญ่บ้าน หรือกำนัน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไปเซ็นรับรองว่าเป็นบ้านของนักศึกษาจริง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ที่เซ็นรับรองทุนการศึกษา
2.4 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สามารถพิมพ์จากระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้หรือสำเนาใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1)

3.กำหนดการรับสมัคร
ส่งแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการที่เข้ารับการสัมภาษณ์
จะประกาศให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
สมัครทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ