University of Toyama Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 26 มิถุนายน 2563)

ข่าวทุนการศึกษา / ทุนโครงการแลกเปลี่ยน

University of Toyama Spring 2021 (หมดเขตรับสมัคร 26 มิถุนายน 2563)

ด้วย University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

- ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) หรือ 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2564 – มีนาคม 2565)

โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่

https://qrgo.page.link/G2oGw

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วยอนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19 กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย