แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020)

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020)

- หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality”
- ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น.เวลาประเทศไทย
- ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบ เชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่อทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่อย่างไร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/ และ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration หรือสแกน QR Code ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

Credit: https://mahidol.ac.th/event/cupt-covid19/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ