แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา  2562

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562


    ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 12 พฤษภาคม 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาในรูปแบบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาจะได้รับเงินทุนสนับสนุนมูลค่าทุนละ 8,750.- บาท จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.  นางสาวผกากรอง  มหาสุวรรณ  รหัสนักศึกษา  612012163
2.  นายธีรนนท์  พลอยแดง  รหัสนักศึกษา  592012077
3.  นางสาวปภัสสร  อินทะพันธุ์  รหัสนักศึกษา  592012091
4.  นายประพจน์  สั้นจันดา  รหัสนักศึกษา  592012092

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ