แสดงรายละเอียดข่าวเเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

เเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.50
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 926 9775 2579

จัดโดย
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม
- เครือข่ายนักวิชาการ AIP เชียงใหม่
- ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต (ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง) รุ่น 1
- ศิษย์เก่าหลักสูตรสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ