เเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

ข่าวอบรม / สัมมนา / ประชุมทางวิชาการ

เเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ ภัยแล้ง 63 ในมุมมองของสหวิทยาการ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.50
ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 926 9775 2579

จัดโดย
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม
- เครือข่ายนักวิชาการ AIP เชียงใหม่
- ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต (ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง) รุ่น 1
- ศิษย์เก่าหลักสูตรสัมฤทธิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า