แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

     ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่องรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562

     บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2562 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.  นางสาวผกากรอง  มหาสุวรรณ  รหัสนักศึกษา  612012163
2.  นายธีรนนท์  พลอยแดง  รหัสนักศึกษา  592012077
3.  นางสาวปภัสสร  อินทะพันธุ์  รหัสนักศึกษา  592012091
4.  นายประพจน์  สั้นจันดา  รหัสนักศึกษา  592012092

     โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom ในวันที่18 พฤษภาคม 2563 โดยขอให้นักศึกษารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ใน Application Line ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ