แสดงรายละเอียดข่าวTraining of Trainers ด้านสิทธิมนุษยชนฯ

Training of Trainers ด้านสิทธิมนุษยชนฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Training of Trainers ด้านสิทธิมนุษยชนฯ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิดีโอ "การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ Training of Trainers ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้" เพื่อให้ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

1. ความรู้พื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
- VDO https://www.youtube.com/watch?v=0ETAQ0YPWj0&feature=youtu.be
- เอกสาร https://drive.google.com/open?id=1fqGw7KP_Tax9GHhMH3nAQmwcfrBQ8xlA

2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ Competency Based Curriculum
- VDO https://www.youtube.com/watch?v=eTVwunF1hHM&feature=youtu.be
- เอกสาร https://drive.google.com/file/d/16Vn3xUnW2QNey1C__QtiQb50BH4WydCW/view[/url]

3. หลักการ แนวคิด การจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- VDO https://www.youtube.com/watch?v=sioyhi05Bg0&feature=youtu.be
- เอกสาร ระดับประถมวัยhttps://drive.google.com/open?id=1p0Iw-sIExdUv4R9_m9j2AtO0JjDdRDfO
- เอกสาร ระดับมัธยม https://drive.google.com/open?id=1u3wDgtXHXGgC3Sld615sRv1NkuHlP_eR

4. ตัวอย่าง VDO การออกแบบกิจกรรมตามคู่มือฯ
- ปฐมวัย
1) https://www.youtube.com/watch?v=VE85GCIvuc4&feature=youtu.be
2) https://www.youtube.com/watch?v=u-vhpk0L7rE&feature=youtu.be
3) https://www.youtube.com/watch?v=mJPcGTesc6o&feature=youtu.be

- ประถมศึกษาตอนต้น
1)https://www.youtube.com/watch?v=sHjghPHVc5k
2) https://www.youtube.com/watch?v=0Zo9EAbqKPw&feature=youtu.be
3)https://www.youtube.com/watch?v=muhc3iviWlo&feature=youtu.be

- ประถมศึกษาตอนปลาย
1)https://www.youtube.com/watch?v=X7xBEpUa_Gs&feature=youtu.be
2) https://www.youtube.com/watch?v=fsOH4sIdiZ8&feature=youtu.be
3)https://www.youtube.com/watch?v=szQq6rj-V-w&feature=youtu.be
4) https://www.youtube.com/watch?v=JdeDmVgXobw&feature=youtu.be
5) https://www.youtube.com/watch?v=Cehw3pub98E&feature=youtu.be

- มัธยมศึกษาตอนต้น
https://www.youtube.com/watch?v=w52m-RIFAF4

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
https://www.youtube.com/watch?v=V5cPiQIe25o&feature=youtu.be


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ