แสดงรายละเอียดข่าวKagawa University Fall 2020 ( Sanuki Program ) (หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563)

Kagawa University Fall 2020 ( Sanuki Program ) (หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Kagawa University Fall 2020 ( Sanuki Program ) (หมดเขตรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563)

ด้วย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ( Sanuki Program )

- เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
- ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ ทั้งนี้

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

CMU Application Form
Academic Transcript
Copy of valid passport
Application for Certificate of Eligibility (Form A)
Application form (Form B)
Letter of Guarantee (Form C)
Essay (Form D)
CV (Form E)
Health Certificate Form (Form F)

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1895
https://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


หมายเหตุ:
- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 Kagawa University อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโครงการ Sanuki Program
- กองวิเทศสัมพันธ์จึงขอเรียนว่าหากนักศึกษาประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยและช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ